Onsdagen den 22 mars 2023 kl. 18:00

Plats: SA Hedlund – Göteborgs stadsmuseum

Fornminnesföreningens uppsatsstipendium delas årligen ut till arkeologistudenter som presenterar sina uppsatsämnen. Passa på att komma och lyssna på framtidens forskare och arkeologer! Efter stipendieutdelningen håller Fornminnesföreningen i Göteborg årsmöte. Alla intresserade är välkomna, men endast medlemmar för år 2023 har rösträtt och möjlighet att få ordet under årsmötet.

Dagordning:

1. Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet.

2. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.

3. Föredragning av a) styrelsens och b) revisorns berättelse för det gångna kalenderåret.

4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

5. Val av ordförande för föreningen fram till nästa årsmöte.

6. Val av övriga styrelseledamöter.

7. Val av revisor.

8. Val av valberedning om två ledamöter varav en är sammankallande.

9. Beslut om medlemsavgifter.

10. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.

11. Ärenden eller förslag från föreningsmedlem som skriftligen varit ordföranden tillhanda senast sju dagar före årsmötet.

12. Övriga ärenden.