13 mars 2024 kl. 18:00

Plats: Göteborgs stadsmuseum, Olga Dahl-salen

Mötet inleds med årsmöteshandlingarna. Därefter håller föreningens
uppsatsstipendiat William Ährlund ett föredrag om sitt uppsatsämne, ”Fornborgar i platåbergens land”.

Dagordning:

1. Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet.

2. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.

3. Föredragning av a) styrelsens och b) revisorns berättelse för det gångna kalenderåret.

4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

5. Val av ordförande för föreningen fram till nästa årsmöte.

6. Val av övriga styrelseledamöter.

7. Val av revisor.

8. Val av valberedning om två ledamöter varav en är sammankallande.

9. Beslut om medlemsavgifter.

10. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.

11. Ärenden eller förslag från föreningsmedlem som skriftligen varit ordföranden tillhanda senast sju dagar före årsmötet.

12. Övriga ärenden.