Stadgar för Fornminnesföreningen i Göteborg

stiftad 22 juni 1886

Föreningens ändamål §1

Fornminnesföreningen i Göteborg har till ändamål att, företrädesvis inom Västsverige, i vida kretsar främja och utbreda intresset för äldre historia, särskilt förhistoria.

I sådant syfte har föreningen särskilt

att stödja verksamheten med undersökning, beskrivning och bevarande av regionens fornlämningar,

att ge ut skrifter i ämnet eller stödja sådan utgivning,

att genom föredrag, visningar och på annat sätt ge medlemmarna tillfälle att få insyn i det arkeologiska arbetet både på fältet och i muséer.

Medlemskap §2

Föreningen består av årligen betalande medlemmar och familjemedlemmar, ständiga medlemmar samt hedersmedlemmar.

För årligen betalande medlemmar och familjemedlemmar fastställes årsavgift vid varje årsmöte. Familjemedlemmar har samma förmåner som andra medlemmar, utom att de ej själva erhåller föreningens skrifter och meddelanden.

Ständig medlem är den, som erlagt den vid inträdestillfället av föreningen fastställda avgiften för sådant medlemskap.

Till hedersmedlem kan föreningen vid årsmöte, efter förslag från styrelsen, kalla den, som gjort stora insatser för föreningen eller dess syften. Hedersmedlem får avgiftsfritt föreningens publikationer, efterhand som de kommer ut.

Styrelsen §3

Föreningens styrelse skall utgöras av minst fem ledamöter, vilka väljs av årsmötet för ett år framåt. Ordförande väljs av årsmötet, medan styrelsen fördelar övriga poster inom sig.

Styrelsens åligganden §4

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar i alla ärenden, om ej annat bestämts i dessa stadgar.

På grund härav tillkommer det styrelsen

 • att till ordinarie årsmöte avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för föregående kalenderår. Dessa skall överlämnas för granskning till revisorerna före februari månads utgång.
 • att tillvarataga föreningens ekonomiska angelägenheter samt på betryggande sätt placera dess penningmedel och förvara dess värdehandlingar.
 • att utfärda skriftliga instruktioner för kassaförvaltarens och sekreterarens åligganden,
 • att besluta om årsarvode för kassaförvaltare och sekreterare
 • att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när ärendena så fordrar, eller då minst tre styrelseledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande och alla är eniga. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Protokoll skall föras vid varje sammanträde och justeras av ordförande och ytterligare en ledamot.

Publikationskommitté §5

Styrelsen kan tillsätta en publikationskommitté varav minst en ledamot ska sitta i kommittén.

Kommittén skall till styrelsen ge förslag på skrifter för utgivning, och efter styrelsens beslut bereda dessa.

Ordinarie årsmöte §6

Föreningens ordinarie årsmöte skall hållas före utgången av april månad.

Kallelse utsändes till medlemmarna senast fjorton dagar före sammanträdet.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet.
 2. Fråga om kallelse för årsmötet skett i behörig ordning.
 3. Föredragning av  a) styrelsens och b) revisorns berättelser för det gångna kalenderåret.
 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Val av ordförande för föreningen fram till nästa årsmöte
 6. Val av övriga styrelseledamöter
 7. Val av en revisor.
 8. Val av valberedning om två ledamöter, varav en är sammankallande.
 9. Beslut om medlemsavgifter.
 10. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
 11. Ärenden eller förslag från föreningsmedlem skall skriftligen vara ordföranden tillhanda senast sju dagar före årsmötet.
 12. Övriga ärenden.

Stadgeändring §7

Ändring av dessa stadgar må beslutas enbart på ordinarie eller extra årsmöte.

För beslut fordras, att styrelsen är enhällig om förslaget och enhälligt beslut fattas av de vid årsmötet närvarande medlemmarna eller att beslut fattas vid två på varandra följande årsmöten och förslaget vid det sista mötet antas med två tredjedels majoritet.

Föreningens upplösning §8

För beslut om föreningens upplösning gäller samma regler som stadgas i §7.

Beslutas föreningens upplösning, skall, sedan alla föreningens skulder betalats, kvarvarande lager av föreningens publikationer samt övriga tillgångar överlämnas till offentlig institution, som kan trygga deras användning till främjande av det syfte, för vilket föreningen verkat.

Stadgarna fastställda av föreningens allmänna årssammanträde den 20 november 1918 och ändrade genom årssammanträdets beslut 1) den 13 december 1921, 2) den 16 januari 1931, 3) den 21 mars 1966, 4) den 7 mars 1967, 5) den 16 mars 1971, 6) den 10 mars 1972, 7) den 13 april 1989, 8) den 25 mars 1995 samt 9) den 9 mars 2022