Stadgar för Göteborgs och Bohusläns fornminnesförening 1886

§ 1.

Föreningens ändamål

Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförening har till ändamål att verka för en närmare kännedom om länet i arkeologiskt, historiskt, etnografiskt och språkligt afseende.

Detta  mål vill föreningen söka förverkliga,

dels                     genom att låta undersöka och beskrifva länets fasta fornlemningar;

dels                     arbeta för bevarandet och skyddandet af dessa fornlemningar, äfvensom för tillvaratagandet af de lösa fornsakerna;

dels                     verka för upptecknandet af sägner, folkvisor och andra bidrag till flydda tiders kulturhistoria;

dels                     söka, i den mån omständigheterna föranleda och tillgångarne det medgifva, samla ordlistor från hvarje härad såsom bidrag till ett Bohuslänskt dialektlexikon.

Föreningen utgifver en tidskrift under benämning ”Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns Fornminnen och Historia”. I denna tidskrift böra intagas:

Förteckning och beskrifningar af fasta och lösa fornminnen;

Uppsatser och afhandlingar rörande länets historia,

Samt

Urkunder och handlingar af historiskt eller topografiskt intresse, genom hvilkas aftryckande i tidsföljd efter hand komme att bildas en urkundsamling för länet.

Så vidt tillgångarne medgifva bör tidskriften utkomma med ett häfte om minst 4 ark årligen. Den utdelas kostnadsfritt till föreningens ledamöter.

§ 2.

Ledamöter

Föreningen utgöres af för dess mål nitälskande personer, och delas dessa i Hedersledamöter och arbetande ledamöter.

Till Hedersledamot kan föreningen vid allmän årssammankomst, efter förslag af Styrelsen, kalla man eller kvinna af utmärktare förtjenst om de ämnen, som utgöra föremål för föreningens verksamhett.

Arbetande ledamot blir en hvar välfrejdad man eller kvinna, som dertill anmäles hos Styrelsen af någon föreningens ledamot, och som erlägger antingen 50 kronor på en gång såsom ständig ledamot eller ock 5 kronor årligen.

Genom de ständiga ledamotsafgifterna, och derå upplupne räntor, bildas en reservfond, som icke må, hvarken delvis eller i sin helhet, användas utan föreningens medgifvande.

§ 3.

Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhafvas af en Styrelse, som har sitt säte i Göteborg, och som utgöres af vid föreningens allmänna sammankomst, för ett år i sender, med slutna sedlar valde ledamöter, till ett antal af 9.

Styrelsen utser inom sig

dels                     ordförande och vice ordförande,

dels                     en skattmästare, som i enlighet med Styrelsens föreskrifter förvaltar föreningens medel, uppbär årsafgifterna och fullgör beslutade utbetalningar, samt

dels                     en sekreterare, hvars åligganden äro: att vid Styrelsens och föreningens sammanträden föra protokoll; omhänderhafva matrikeln öfver föreningens ledamöter och delgifva Skattmästaren de förändringar, som i densamma tima; mottaga och redovisa inkommande fornsaker, handlingar m.m.; besörja den nödiga brefvexlingen, samt i öfrigt gå ordföranden tillhanda.

Styrelsen uppgör förslag till inval af hedersledamöter

Till det ändamål, som i §4 finnes angifvet, bör Styrelsen i länets olika delar utse ombud.

Styrelsen sammanträder på kallelse af ordföranden, så ofta ärendena det fordra.

Styrelsen eger ej fatta beslut med mindre att af dess ledamöter 4 äro tillstädes. Beslut fattas genom enkel pluralitet, och, om de afgivna rösterna utfalla lika, blir den mening gällande, som af ordföranden biträdes.

§ 4.

Föreningens ombud

Styrelsen utser och vidtalar inom eller utom föreningen ett antal personer, att tjenstgöra såsom föreningens ombud i länets skiljda trakter.

Dessa ombud böra i allmänhet vinlägga sig om att befordra föreningens syften, särskildt genom att upplysa allmänheten om fornminnenas betydelse och om den påföljd som drabbar den, som dem ofredar, samt genom att anmäla öfverträdelser af gällande förordning härom; vidare genom att samla och till Styrelsens sekreterare insända lösa fornminnen af alla slag, äldre handlingar och andra föremål, hvilka eljest lätt kunna förfaras, samt genom att bevaka fornforskningens och vetenskapens rätt och bästa gent emot kringresande uppköpare.

§ 5.

Föreningens årssammanträde

Föreningens allmänna årssammankomst håller i Juni eller Juli, så vidt möjligt omvexlande i olika delar af länet för hvarje gång.

Dervid förekommer:

1.       Den berättelse om föreningens verksamhet under det gångna året, hvilken det åligger Styrelsen att till detta sammanträde afgifva;

2.       Den af utsedde revisorer författande berättelsen om verkställd granskning af nästföregående årets räkenskaper och förvaltning;

3.       Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen;

4.       Val af Styrelse för det kommande året;

5.       Val av tvenna revisorer och en ersättningsman för granskning af det kommande årets räkenskaper och förvaltning. I övrigt kan förekomma:

6.       Fråga om inval af hedersledamöter;

7.       Fråga om användande af medel ur reservfonden;

8.       Fråga om ändring af dessa stadgar eller om föreningens upplösning, samt

9.       Andra, föreningen rörande, förslag, hvilka förut blifvit hos Styrelsen skriftligen anmälde.

§ 6.

Ändring af Stadgarne. Föreningens upplösning.

Förslag till ändring i, eller tillägg till dessa stadgar, samt fråga om föreningens upplösning, måste skriftligen ingifvas till Styrelsen i så god tid, att denna hinner deröfver afgifva skriftligt utlåtande, och må om sådana frågor vid årssammankomsten öfverläggas och beslutas.

Ett sålunda fattadt beslut förblifver hvilande till föreningens nästa allmänna årssammankomst, och måste då oförändradt, antingen antagas eller förkastas.

Beslutas föreningens upplösning, delas reservfonden och andra tillgångar lika mellan museerna i länets städer.