I syfte att uppmuntra arkeologistudenter vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, utlyser Fornminnesföreningen i Göteborg två uppsats­stipendier på vardera 5000 kronor inför varje årsmöte:

  • 1 stipendium för kandidatuppsats i arkeologi
  • 1 stipendium för masteruppsats i arkeologi

För båda stipendierna gäller att uppsatserna skall vara slutförda under vår- eller höstterminen året innan. Uppsatserna skall vara skrivna inom ämnet arkeologi. Studenten skickar själv in sin uppsats till Fornminnes­föreningens e-post.

Utdelningen av stipendierna äger rum vid föreningens årsmöte. Årsmötet hålls i Wallenstamsalen vid Göteborgs stadsmuseum om restriktionerna tillåter, i annat fall blir årsmötet digitalt. Vid årsmötet förväntas stipendiaterna hålla ett kortare föredrag om uppsatsen.

Förutsättningarna för ansökan om stipendiet är:

  • Uppsatsen skall vara framlagd vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.
  • Den färdiga uppsatsen skall vara ventilerad under vår- eller höstterminen året innan samt bedömd såsom minst godkänd.
  • Uppsatsen skall vara inskickad via e-post.

Stipendiater 2022

Johannes Corneliusson med uppsatsen ”Förmedling inom det svenska uppdragsarkeologiska systemet”

Stipendiater 2021

Miriam Erkell med uppsatsen ”Europa, bronsåldern och jakten på den gemensamma identiteten”

Fredrik Dahlberg med uppsatsen ”Kronologiskt ramverk över en tidig kristen gravplats i Varnhem, Västergötland. Bayesian modellering som metod och teori”

Stipendiater 2020

Willie Nordström med uppsatsen ”Hällristningar och graffiti ur ett flerdimensionellt perspektiv – En mikroarkeologisk analys av textkommunikation via bilder på hällar under bronsålder och i nutid”

Evan Skole med uppsatsen ”Grave Intensions – Discovering the ritual character of the megaliths of southern Sweden via large scale landscape and sightline analysis”

Stipendiater 2019

Adam Andersson med ”Arkeologi som Nationalism: Den dolda politiken”

Madeleine Nilssons med ”Ur eld och vatten komna – Kontinuitet och relationer mellan halländska järnhanteringslokaler och eldgropsområden i övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder”

Stipendiater 2017

Joel Eriksson Stomberg för uppsatsen ”Kostymer av stål. En undersökning av rustningars betydelse i medeltidens och renässansens maskulina ideal”

Fredrik Frykman Markurth för uppsatsen ”Förhistoriska målningar eller sentida slamfärgsklotter? Ett försök till tillämpning av bärbar röntgen-fluorescensspektrometri på fyra bohuslänska hällmålningslokaler”

Stipendiater 2016

Anton Larsson för uppsatsen ”Grumsedammarna, Spåren efter en miljödebatt på 1700-talet”.

Madeleine Nilsson för uppsatsen ”De döda och landskapet. En studie av samspelet mellan topografi och gravplatsrelaterade praktiker på Fjärås Bräcka”

Stipendiater 2015

Anton Lazarides för uppsatsen ”Varosha: där tystnaden ekar. En arkeologisk studie av det materiella arvet från Cypernkonflikten 1974-2014”

Niklas Borg för uppsatsen ”Den svenska kulturarvsförvaltningen. Från gamla värden till nya praktiker”