Uppsatsstipendium

Stipendiater 2021

Miriam Erkell med uppsatsen ”Europa, bronsåldern och jakten på den gemensamma identiteten”

Fredrik Dahlberg med uppsatsen ”Kronologiskt ramverk över en tidig kristen gravplats i Varnhem, Västergötland. Bayesian modellering som metod och teori”


Stipendiater 2020

Willie Nordström med uppsatsen ”Hällristningar och graffiti ur ett flerdimensionellt perspektiv – En mikroarkeologisk analys av textkommunikation via bilder på hällar under bronsålder och i nutid”

Evan Skole med uppsatsen ”Grave Intensions – Discovering the ritual character of the megaliths of southern Sweden via large scale landscape and sightline analysis”

Stipendiater 2019

Adam Andersson med ”Arkeologi som Nationalism: Den dolda politiken”

Madeleine Nilssons med ”Ur eld och vatten komna – Kontinuitet och relationer mellan halländska järnhanteringslokaler och eldgropsområden i övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder”

Stipendiater 2017

Joel Eriksson Stomberg för uppsatsen ”Kostymer av stål. En undersökning av rustningars betydelse i medeltidens och renässansens maskulina ideal”

Fredrik Frykman Markurth för uppsatsen ”Förhistoriska målningar eller sentida slamfärgsklotter? Ett försök till tillämpning av bärbar röntgen-fluorescensspektrometri på fyra bohuslänska hällmålningslokaler”

Stipendiater 2016

Anton Larsson för uppsatsen ”Grumsedammarna, Spåren efter en miljödebatt på 1700-talet”.

Madeleine Nilsson för uppsatsen ”De döda och landskapet. En studie av samspelet mellan topografi och gravplatsrelaterade praktiker på Fjärås Bräcka”

Stipendiater 2015

Anton Lazarides för uppsatsen ”Varosha: där tystnaden ekar. En arkeologisk studie av det materiella arvet från Cypernkonflikten 1974-2014”

Niklas Borg för uppsatsen ”Den svenska kulturarvsförvaltningen. Från gamla värden till nya praktiker”