Uppsatsstipendium

I syfte att uppmuntra arkeologistudenter vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, utlyser Fornminnesföreningen i Göteborg härmed två uppsats­stipendier på vardera 5000 kronor:

  • 1 stipendium för kandidatuppsats i arkeologi
  • 1 stipendium för masteruppsats i arkeologi

För båda stipendierna gäller att uppsatserna skall vara slutförda under vår- eller höstterminen 2021. Uppsatserna skall vara skrivna inom ämnet arkeologi. Studenten skickar själv in sin uppsats till Fornminnes­föreningens e-post.

Utdelningen av stipendierna äger rum vid föreningens årsmöte den 9 mars 2022. Årsmötet hålls i Wallenstamsalen vid Göteborgs stadsmuseum om restriktionerna tillåter, i annat fall blir årsmötet digitalt. Vid årsmötet förväntas stipendiaterna hålla ett kortare föredrag om uppsatsen.

Förutsättningarna för ansökan om stipendiet är:

  • Uppsatsen skall vara framlagd vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.
  • Den färdiga uppsatsen skall vara ventilerad under vår- eller höstterminen 2021 samt bedömd såsom minst godkänd.
  • Uppsatsen skall vara inskickad via e-post senast den 9 februari 2022.

Skicka in uppsatsen till:
info@fornminnesforeningen-gbg.se


Stipendiater 2021

Miriam Erkell med uppsatsen ”Europa, bronsåldern och jakten på den gemensamma identiteten”

Fredrik Dahlberg med uppsatsen ”Kronologiskt ramverk över en tidig kristen gravplats i Varnhem, Västergötland. Bayesian modellering som metod och teori”


Stipendiater 2020

Willie Nordström med uppsatsen ”Hällristningar och graffiti ur ett flerdimensionellt perspektiv – En mikroarkeologisk analys av textkommunikation via bilder på hällar under bronsålder och i nutid”

Evan Skole med uppsatsen ”Grave Intensions – Discovering the ritual character of the megaliths of southern Sweden via large scale landscape and sightline analysis”

Stipendiater 2019

Adam Andersson med ”Arkeologi som Nationalism: Den dolda politiken”

Madeleine Nilssons med ”Ur eld och vatten komna – Kontinuitet och relationer mellan halländska järnhanteringslokaler och eldgropsområden i övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder”

Stipendiater 2017

Joel Eriksson Stomberg för uppsatsen ”Kostymer av stål. En undersökning av rustningars betydelse i medeltidens och renässansens maskulina ideal”

Fredrik Frykman Markurth för uppsatsen ”Förhistoriska målningar eller sentida slamfärgsklotter? Ett försök till tillämpning av bärbar röntgen-fluorescensspektrometri på fyra bohuslänska hällmålningslokaler”

Stipendiater 2016

Anton Larsson för uppsatsen ”Grumsedammarna, Spåren efter en miljödebatt på 1700-talet”.

Madeleine Nilsson för uppsatsen ”De döda och landskapet. En studie av samspelet mellan topografi och gravplatsrelaterade praktiker på Fjärås Bräcka”

Stipendiater 2015

Anton Lazarides för uppsatsen ”Varosha: där tystnaden ekar. En arkeologisk studie av det materiella arvet från Cypernkonflikten 1974-2014”

Niklas Borg för uppsatsen ”Den svenska kulturarvsförvaltningen. Från gamla värden till nya praktiker”