Föreningen som grundades år 1886 har sedan starten på olika sätt stöttat forskningen om den västsvenska förhistorien och äldre historia. Exempelvis har föreningen finansierat utgrävningar, fornminnesinventeringar, museiverksamhet och publikationer av både vetenskaplig och populärvetenskaplig karaktär.

Fornminnesföreningen i Göteborg som för närvarande har cirka 500 medlemmar är idag en av Sveriges äldsta och mest aktiva fornminnesföreningar. Våra medlemmar som består av både amatörer, arkeologer och historiker, erbjuds årligen ett antal aktiviteter. Varje år hålls flera föredrag och föreningens medlemmar erbjuds att åka med på endags- och helgresor. Föreningen deltar även i arkeologiska utgrävningar samt inbjuder sina medlemmar till kurser som antingen arrangeras av föreningen eller i samarbete med exempelvis arkeologer/historiker från Institutionen för Historiska studier.

Föreningen startade 1886 som en länsförening under namnet Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförening. Från detta år övertog föreningen utgivningen av tidskriften ”Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia” som startats redan 1872 av Bohusläns Hushållningssällskap. År 1914 ersattes denna årsbok av ”Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings Tidskrift”. 1958 ändrades tidskriftens namn till ”Fynd” och 1968 till ”Fyndmeddelanden”. 1985 var det dags för den nuvarande versionen med titeln ”Fynd: Tidskrift för Göteborgs arkeologiska museum och Fornminnesföreningen” . Fynd utges numera i samarbete med Göteborgs Stadsmuseum sedan Arkeologiska Museet lades ned 1993. Tidskriften som utkommer en gång per år ingår i medlemsavgiften.

Under den första tiden fram till omkring 1910 bedrev Fornminnesföreningen en omfattande utgrävningsverksamhet i Bohuslän. År 1912 bildades, delvis på föreningens initiativ, en arkeologisk avdelning vid dåvarande Göteborgs Museum. År 1946 omvandlades avdelningen till Göteborgs Arkeologiska Museum, som i fortsättningen kom att svara för den arkeologiska utgrävningsverksamheten i området ofta med ekonomiskt stöd från Fornminnesföreningen. Under 1990-talet har föreningen återupptagit viss utgrävningsverksamhet dels i egen regi dels i samverkan med Riksantikvarieämbetet. 

Mycket av det vetenskapliga arkeologiska arbetet i Västsverige har stöttats ekonomiskt av Fornminnesföreningen som t ex en omfattande fornminnesinventering mellan åren 1886-1923, publiceringen av ”Stenåldersboplatser i norra Bohuslän” av Johan Alin, samt Åke Fredsjös hällristningsinventeringar i Kville, Bottna och Svenneby socknar i Bohuslän. Under senare år erhöll Offerplats Finnestorp medel från föreningen.

Idag verkar Fornminnesföreningen i Göteborg främst genom föredrag, resor, kursverksamhet och egen utgrävningsverksamhet samt utgivning av tidskriften Fynd.