Kallelse till återupptaget årsmöte, torsdag 20 maj 2021 kl. 18:00

Eftersom revisionsberättelse och årsbokslut ej var styrelsen tillhanda på ordinarie årsmöte, utan inkom till föreningens kansli först 23 april, hänsköts följande punkter till ett extra insatt årsmöte:

3b) revisorernas berättelse för det gångna kalenderåret och 4) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Dagordning för återupptaget årsmötet

Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet.

3. b) Föredragning av revisorernas berättelser för det gångna kalenderåret.

4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

I samband med återupptaget årsmöte kommer vi även informera om föreningens jubileumspublikation.