Föreläsningarna äger rum kl. 18.00 i Wallenstamsalen, Göteborgs stadsmuseum. Föreläsningarna är ett samarrangemang med Göteborg stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg. För tillträde till föreläsningarna krävs att man löser entré på Göteborgs stadsmuseum. Entré kostar 60 kr men det går att köpa årsbiljett till Göteborgs museum (Konstmuseet, Stadsmuseet och Röhsska museet) för 100 kr.

Medlemmar i Fornminnesföreningen i Göteborg har 20% i Göteborgs stadsmuseums museibutik.

Anmälan till resor görs genom insändning av anmälningstalong som medföljer medlemssutskick. Det går bra att skicka in anmälan via vanlig post eller e-post.

*Årsbiljetten gäller på Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum och Röhsska museet. Sjöfartsmuseet Akvariet är stängt för om- och tillbyggnad och öppnar igen 2021.

Arbetsgrupper, studiecirklar m.m.

Styrelsen arbetar på för att Fornminnesföreningen skapa arbetsgrupper, där föreningens medlemmar kan delta mer aktivt att skapa verksamhet i vår förening, exempelvis i Fältverksamhet eller Experimentell arkeologi, där vi tillsammans kan ordna olika workshop, såsom flintslagning och kolning tillsammans med experter i ämnena. Vi presenterade förslag till arbetsgrupper på årsmötet 13 mars 2019. Tyvärr har vi inte mäktat med att få igång arbetsgrupperna ännu.

Några medlemmar och icke medlemmar har efterlyst en studiecirkel i fornminnesinventering. Riksantikvarieämbetet har sjösatt ett nytt system för att hantera fornlämningsinformation: Fornreg. I och med att det inte sker några kontinuerliga inventeringar idag, finns det ett stort behov att inventera, besöka och beskriva de befintliga fornlämningar vi har idag. Vi ska försöka få till en eller flera studiecirklar i detta med start under hösten.

Ordföranden i föreningen, Benjamin Grahn Danielson arbetar på med att försöka få till ett föreningsprojekt kring ett bronsåldersröse och en fornborg i Gårdsten men även gällande andra fornlämningar runt om i Göteborg. Förhoppningsvis kan detta komma igång under 2020 med mindre grävning.

Styrelsen har diskuterat promenader/aktiviteter varje vecka där vi tillsammans kan besöka en fornlämningsmiljö under lättsamma former, månatliga exkursioner etc, men vi hinner inte med allt själva.

Om ni är intresserade att delta eller hjälpa till att organisera en studiecirkel, arbetsgrupp, fornlämningspromenad eller annat, hör gärna av er.