Fornminnesinventering av Grindengravfältet i Kungälv november 2012.

Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs arkeologiska studentförening (GAST) fortsatte lördagen den 10 november 2012 sin gemensamma inventering av Grindengravfältet i Kungälvs kommun. Under arkeolog Mac Lundquisters ledning utfördes ett gott fältarbete av knappt ett tjugotal personer och lika många anläggningar hittades, varav de flesta gravar samt två omkullfallna resta stenar. I dags datum har 78 anläggningar registrerats, varav drygt 70 konstaterade gravar härrörande från yngre järnåldern, troligtvis med samband till den förhistoriska kungsgården Kungahälla i Ytterby och direkt knutet till stormannagården Karlsbagar i Komarken. På Komarksåsen vid nuvarande Kastalakyrkan hittade man vid en arkeologisk undersökning i början av 1960-talet boplatsspår från vikingatiden som kan härröra från stormannagården Karlsbagar. Detta var bland annat fynd av sländtrissor, delar av kärl av täljsten, keramik och delar av en nyckel. Efter det senaste årets tre väl genomförda endagsinventeringar har ett av Bohusläns större gravfält börjat ta form, till dags datum ganska okänt. Höstens inventering har också inneburit att Grindengravfältets geografiska avgränsning måste utvidgas, då forngravar har hittats utanför densamma.