KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Dag: Onsdagen den 9 mars 2022.

Tid: 18.00

Plats: Wallenstamsalen – Göteborgs stadsmuseum och Digitalt, länk till mötet

Fornminnesföreningens uppsatsstipendium delas årligen ut till arkeologistudenter som presenterar sina uppsatsämnen. Passa på att komma och lyssna på framtidens forskare och arkeologer. Efter stipendieutdelningen håller Fornminnesföreningen i Göteborg årsmöte. Alla intresserade är välkomna men endast medlemmar har rösträtt och möjlighet att få ordet under årsmötet.

Dagordning:

1. Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet.

2. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.

3. Föredragning av a) styrelsens och b) revisorernas berättelser för det gångna kalenderåret.

4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

5. Val av ordförande för föreningen fram till nästa årsmöte.

6. Val av övriga styrelseledamöter.

7. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant.

8. Val av valberedning om tre ledamöter varav en är sammankallande.

9. Beslut om medlemsavgifter.

10. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.

11. Ärenden eller förslag från föreningsmedlem som skriftligen varit ordföranden tillhanda senast sju dagar före årsmötet.

12. Övriga ärenden.