Årsmöte 2021 – Dagordning

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Dag: Onsdagen den 10 mars 2021.

Tid: 18.00

Plats: Digitalt, länk till Zoom

Dagordning:

1. Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet.

2. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.

3. Föredragning av a) styrelsens och b) revisorernas berättelser för det gångna kalenderåret.

4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

5. Val av ordförande för föreningen fram till nästa årsmöte.

6. Val av övriga styrelseledamöter.

7. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant.

8. Val av valberedning om tre ledamöter varav en är sammankallande.

9. Beslut om medlemsavgifter.

10. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.

11. Ärenden eller förslag från föreningsmedlem som skriftligen varit ordföranden tillhanda senast sju dagar före årsmötet.

12. Övriga ärenden.